Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

QUINTOR 500MG FC TAB. N10

Vaistai
  Gamintojas:
TORRENT PHARMACEUTICALS

Informacinis lapelis

Preparatas vartojamas gydytojo nurodymu.

QUINTOR-250
QUINTOR-500

250 mg arba 500 mg plëvele dengtos ciprofloksacino tabletës

Kvintoras yra sintetinis fluochinolono junginys, sukeliantis baktericidiná poveiká daugeliui gramteigiamø ir gramneigiamø mikroorganizmø. Preparatu gydomos jam jautriø mikroorganizmø sukeltos virðutiniø kvëpavimo takø, ðlapimo ir lyties organø, odos ir minkðtøjø audiniø, dubens organø, tulþies takø, virðkinamojo trakto ligos. Be to vaistas tinka osteomielitui ir infekcijos sukeltoms sunkioms sisteminëms bei lytiniu keliu plintanèioms ligoms gydyti.
Veikimas
Laboratoriniø tyrimø duomenimis, kvintoras sukelia antibakteriná poveiká todël, kad slopina bakterijos DNR hidrazæ. Kryþminio mikroorganizmø atsparumo kvintorui ir penicilinams, cefalosporinams, aminoglikozidams bei tetraciklinams nenustatyta, todël ðiuo vaistu galima gydyti ligas, kurias sukelia atsparûs penicilinams, cefalosporinams, aminoglikozidams bei tetraciklinams, bet daþniausiai –kvintorui jautrûs mikroorganizmai.
Antimikrobinis poveikis
Eksperimentø duomenimis, kvintoras veikia tokias gramteigiamø ir gramneigiamø mikroorganizmø padermes: Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus (ir teigiamus, ir neigiamus indolui), Vibrio, Aeromonas, Providentia, Pasteurella, Haemophilus, Gardnerella, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Acinetobacter, Brucella, Streptococcus, taip pat Streptococcus faecium, Staphylococcus, Corynebacterium, Fusobacterium, Actynomicetum, mycoplasma, Yersinia, Clostridium, Chlamydia.
Laboratoriniø tyrimø duomenimis, kvintoro vartojant kartu su kitokiais antimikrobiniais vaistais, jo antimikrobinis poveikis gali kisti: daþniausiai bûna sinergetinis, labai retai – antagonistinis.
Klinikinë farmakologija
Iðgërus vienkartinæ dozæ, didþiausia kvintoro koncentracija plazmoje (0,28 – 5,92 mg/l) bûna po 0,5 – 2 val. Vidutinë didþiausia vaisto koncentracija plazmoje yra proporcinga preparato dozei (250 mg – 750 mg), kuri geriama du kartus per dienà. Tyrimø su sveikais þmonëmis duomenimis, vaisto geriant daug kartø 8 dienas, jis organizme beveik nesikaupia. Kvintoro iðgërus valgio metu, preparato rezorbcija pailgëja, taèiau rezorbuojamas toks pat kiekis. Jei jis vartojamas kartu su antacidiniais vaistais, kuriø sudëtyje yra magnio hidroksido ir (arba) aliuminio hidroksido, prepatato biologinis prieinamumas maþëja.
Biologinis medikamento prieinamumas yra 69 – 85(. Jo koncentracija daugelyje audiniø tokia pat didelë kaip plazmoje. 16 – 40 % kvintoro prisijungia prie plazmos baltymø. Iðgërus vienà ar keletà doziø, preparato pusinës eliminacijos periodas yra apie 3,4 – 6,9 val. Jei inkstø funkcija sutrikusi, kvintoro farmakokinetika gali bûti kitokia, todël jo dozæ bûtina koreguoti. 45( iðgerto medikamento iðsiskiria pro inkstus, 25% su iðmatomis nepakitusio ir ðiek tiek metabolitø pavidalu. Visi 4 metabolitai sukelia antimikrobiná poveiká, taèiau jis yra silpnesnis negu kvintoro.
Indikacijos
Kvëpavimo takø infekcijos sukeltos ligos. Ûminis bronchitas, lëtinio bronchito paûmëjimas, plauèiø empiema, abscesas, bronchektazija, cistinë fibrozë, plauèiø uþdegimas, sinusitas, mastoiditas.
Ðlapimo ir lyties organø infekcijos sukeltos ligos. Ûminis inkstø geldeliø uþdegimas, sunki arba atsinaujinanti infekcijos sukelta ðlapimo ir lyties organø liga, daugeliui vaistø atsparios mikroorganizmø padermës sukelta liga.
Infekcijos sukeltos odos ir minkðtøjø audiniø ligos. Mikroorganizmais uþkrëstos þaizdos, po operacijos gramneigiamø mikroorganizmø, pvz., Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, sukeltos komplikacijos, kitokiems vaistams atspariø stafilokokø sukelta liga.
Sunkios sisteminës infekcinës ligos. Septicemija, bakteriemija, infekcijos sukelta liga pacientams, kuriø imuninës sistemos funkcija nepakankama.
Chirurginës ligos. Pilvo pûlinys, pilvaplëvës uþdegimas, tulþies pûslës ir tulþies takø uþdegimas.
Moters lyties organø ligos. Sunki, vaistui jautriø mikroorganizmø sukelta dubens organø liga.
Virðkinamojo trakto infekcijos sukelta liga. Viduriø ðiltinë (vaistas tinka ir ðios ligos neðiotojams gydyti), ligos, kurias sukelia kitokiems medikamentams atsparios salmonelës.
Kaulø ir sànariø infekcijos sukeltos ligos. Kadangi ciprofloksacinas gerai prasiskverbia á kaulus, jis gerai tinka ûminiam ir lëtiniam osteomielitui gydyti.
Lytiniu keliu plintanèios infekcijos sukeltos ligos. Nekomplikuota gonokokø (taip pat atspariø beta laktamazei padermiø) sukelta liga, Haemophilus ducrei’y sukeltos opos.
Dozavimas ir vartojimo bûdas
Kvintoro dozë priklauso nuo infekcijos rûðies ir sunkumo, jos jautrumo vaistui, ligonio amþiaus, svorio ir jo inkstø funkcijos.
Preparato reikia gerti du kartus per dienà po 250 – 750 mg. Tabletës geriamos nekramtytos, uþsigeriama skysèio. Infekcijos sukeltai ðlapimo ir lyties organø ligai gydyti priklausomai nuo ligos sunkumo reikia gerti du kartus per dienà po 250 - 750 mg. Jei liga nesunki, paprastai pakanka du kartus per dienà gerti po 250 mg. Infekcijos sukeltai virðutiniø ir apatiniø kvëpavimo takø ligai gydyti priklausomai nuo ligos sunkumo reikia gerti du kartus per dienà po 500 - 750 mg. Streptococcus pneumoniae sukeltam plauèiø uþdegimui gydyti rekomenduojama du kartus per dienà gerti po 750 mg, o gonorëjai gydyti pakanka gerti vienà kartà 250 mg. Gydant kitokias mikroorganizmø sukeltas ligas, daþniausiai reikia gerti du kartus per dienà po 500 – 750 mg. Jei ligoniams, sergantiems cistine fibroze, apatinius kvëpavimo takus paþeidþia Pseudomonas mikroorganizmø padermës, paprastai per dienà reikia gerti du kartus po 750 mg. Jei ligonis serga infekcijos sukeltu dubens organø uþdegimu arba septicemija, rekomenduojama kas 12 val. gerti po 500 – 750 mg.
Jei sutrikusi inkstø funkcija (kreatinino klirensas maþesnis negu 20 ml/min.), rekomenduojama vartoti pusæ áprastinës kvintoro dienos dozës.
Pagyvenusiems pacientams kvintoro dozës maþinti nereikia.
Gydymo kvintoru trukmë priklauso nuo ligos sunkumo, ligonio sveikimo trukmës ir bakteriologinio tyrimo duomenø. Ûminei ligai gydyti paprastai pakanka kvintoro tableèiø gerti 5 – 10 dienø. Paprastai vaisto reikia gerti dar tris dienas po to, kai iðnyksta paskutiniai ligos simptomai.
Kontraindikacijos
Kvintoru negalima gydyti suaugusiø þmoniø, kuriø jautrumas chinolonø grupës antimikrobiniams preparatams yra padidëjæs, ir vaikø (iðskyrus atvejus, kai gydymo nauda didesnë uþ galimà þalà).
Nëðtumo ir þindymo laikotarpis. Vaikystë
Nëðtumo metu kvintoro vartoti nerekomenduojama. Kadangi preparatas prasiskverbia á motinos pienà, jo þindyvëms vartoti nereikëtø.
Tyrimø su gyvûnais duomenimis, augimo ir vystymosi laikotarpiu ciprofloksacinas gali paþeisti auganèià pagrindiniø sànariø kremzlæ, todël juo vaikø ir paaugliø gydyti nereikëtø, taèiau jei gydymo juo nauda didesnë uþ galimà þalaà, rekomenduojama per dienà priklausomai nuo ligos sunkumo vartoti 7,5 – 15 mg/kg kûno svorio. Dienos dozæ reikia iðgerti per du kartus.
Nepageidaujamas poveikis
Kai kada galimas ðalutinis poveikis virðkinamajam traktui (atsiranda pykinimas, viduriavimas, vëmimas, pilvo diegliai, sutrinka virðkinimas), centrinei nervø sistemai (skauda ir sukasi galva), padidëjusio jautrumo reakcija (odos iðbërimas, nieþëjimas), kai kada ligoniams, ypaè sirgusiems kepenø ligomis, kraujyje gali laikinai padidëti kepenø fermentø aktyvumas.
Atsargumas
Kvintoro reikia vartoti atsargiai ligoniams, sergantiems traukulius sukelianèiomis ligomis. Preparatas gali didinti kartu vartojamo teofilino koncentracijà plazmoje, todël vartoti teofilino reikia labai atsargiai ir prireikus maþinti jo dozæ. Retai galima kristalurija. Kad ji neprasidëtø, ligonis turi gerti daug skysèio ir stengtis, kad ðlapimo reakcija bûtø ne ðarminë.
Vaistø sàveika
Probenecidas slopina kvintoro ðalinimà ið organizmo. Skrandþio rûgðtingumà maþinanèios medþiagos, kuriø sudëtyje yra magnio hidroksido ir(arba) aliuminio hidroksido, gali slopinti kvintoro rezorbcijà, maþinti jo koncentracijà plazmoje ir ðlapime.
Perdozavimas
Iðgërus per didelæ kvintoro dozæ, reikia kiek galima greièiau iðplauti skrandá ir, jei reikia, vartoti kitokiø simptominiø priemoniø.
Vaisto forma ir pakuotë
Lapelis, kuriame yra deðimt 250 mg arba 500 mg plëvele dengtø tableèiø.
Laikymo sàlygos
Vaistà reikia laikyti tamsioje, sausoje vietoje, ne aukðtesnëje kaip 30 ºC temperatûroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Registravimo liudijimo turėtojas
Torrent Pharma GmgH
Suedwestpark 50
D-90449 Nuernberg
Vokietija

Gamintojas
Torrent Pharma GmgH
Suedwestpark 50
D-90449 Nuernberg
Vokietija

VVKT tvirtinimo data 2008-02-08
Tvirtinu
Valstybinës vaistø kontrolës
tarnybos virðininkas

Vytautas Basys

Informacinis lapelis

Preparatas vartojamas gydytojo nurodymu.

QUINTOR-250
QUINTOR-500

250 mg arba 500 mg plëvele dengtos ciprofloksacino tabletës

Kvintoras yra sintetinis fluochinolono junginys, sukeliantis baktericidiná poveiká daugeliui gramteigiamø ir gramneigiamø mikroorganizmø. Preparatu gydomos jam jautriø mikroorganizmø sukeltos virðutiniø kvëpavimo takø, ðlapimo ir lyties organø, odos ir minkðtøjø audiniø, dubens organø, tulþies takø, virðkinamojo trakto ligos. Be to vaistas tinka osteomielitui ir infekcijos sukeltoms sunkioms sisteminëms bei lytiniu keliu plintanèioms ligoms gydyti.
Veikimas
Laboratoriniø tyrimø duomenimis, kvintoras sukelia antibakteriná poveiká todël, kad slopina bakterijos DNR hidrazæ. Kryþminio mikroorganizmø atsparumo kvintorui ir penicilinams, cefalosporinams, aminoglikozidams bei tetraciklinams nenustatyta, todël ðiuo vaistu galima gydyti ligas, kurias sukelia atsparûs penicilinams, cefalosporinams, aminoglikozidams bei tetraciklinams, bet daþniausiai –kvintorui jautrûs mikroorganizmai.
Antimikrobinis poveikis
Eksperimentø duomenimis, kvintoras veikia tokias gramteigiamø ir gramneigiamø mikroorganizmø padermes: Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus (ir teigiamus, ir neigiamus indolui), Vibrio, Aeromonas, Providentia, Pasteurella, Haemophilus, Gardnerella, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Acinetobacter, Brucella, Streptococcus, taip pat Streptococcus faecium, Staphylococcus, Corynebacterium, Fusobacterium, Actynomicetum, mycoplasma, Yersinia, Clostridium, Chlamydia.
Laboratoriniø tyrimø duomenimis, kvintoro vartojant kartu su kitokiais antimikrobiniais vaistais, jo antimikrobinis poveikis gali kisti: daþniausiai bûna sinergetinis, labai retai – antagonistinis.
Klinikinë farmakologija
Iðgërus vienkartinæ dozæ, didþiausia kvintoro koncentracija plazmoje (0,28 – 5,92 mg/l) bûna po 0,5 – 2 val. Vidutinë didþiausia vaisto koncentracija plazmoje yra proporcinga preparato dozei (250 mg – 750 mg), kuri geriama du kartus per dienà. Tyrimø su sveikais þmonëmis duomenimis, vaisto geriant daug kartø 8 dienas, jis organizme beveik nesikaupia. Kvintoro iðgërus valgio metu, preparato rezorbcija pailgëja, taèiau rezorbuojamas toks pat kiekis. Jei jis vartojamas kartu su antacidiniais vaistais, kuriø sudëtyje yra magnio hidroksido ir (arba) aliuminio hidroksido, prepatato biologinis prieinamumas maþëja.
Biologinis medikamento prieinamumas yra 69 – 85(. Jo koncentracija daugelyje audiniø tokia pat didelë kaip plazmoje. 16 – 40 % kvintoro prisijungia prie plazmos baltymø. Iðgërus vienà ar keletà doziø, preparato pusinës eliminacijos periodas yra apie 3,4 – 6,9 val. Jei inkstø funkcija sutrikusi, kvintoro farmakokinetika gali bûti kitokia, todël jo dozæ bûtina koreguoti. 45( iðgerto medikamento iðsiskiria pro inkstus, 25% su iðmatomis nepakitusio ir ðiek tiek metabolitø pavidalu. Visi 4 metabolitai sukelia antimikrobiná poveiká, taèiau jis yra silpnesnis negu kvintoro.
Indikacijos
Kvëpavimo takø infekcijos sukeltos ligos. Ûminis bronchitas, lëtinio bronchito paûmëjimas, plauèiø empiema, abscesas, bronchektazija, cistinë fibrozë, plauèiø uþdegimas, sinusitas, mastoiditas.
Ðlapimo ir lyties organø infekcijos sukeltos ligos. Ûminis inkstø geldeliø uþdegimas, sunki arba atsinaujinanti infekcijos sukelta ðlapimo ir lyties organø liga, daugeliui vaistø atsparios mikroorganizmø padermës sukelta liga.
Infekcijos sukeltos odos ir minkðtøjø audiniø ligos. Mikroorganizmais uþkrëstos þaizdos, po operacijos gramneigiamø mikroorganizmø, pvz., Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, sukeltos komplikacijos, kitokiems vaistams atspariø stafilokokø sukelta liga.
Sunkios sisteminës infekcinës ligos. Septicemija, bakteriemija, infekcijos sukelta liga pacientams, kuriø imuninës sistemos funkcija nepakankama.
Chirurginës ligos. Pilvo pûlinys, pilvaplëvës uþdegimas, tulþies pûslës ir tulþies takø uþdegimas.
Moters lyties organø ligos. Sunki, vaistui jautriø mikroorganizmø sukelta dubens organø liga.
Virðkinamojo trakto infekcijos sukelta liga. Viduriø ðiltinë (vaistas tinka ir ðios ligos neðiotojams gydyti), ligos, kurias sukelia kitokiems medikamentams atsparios salmonelës.
Kaulø ir sànariø infekcijos sukeltos ligos. Kadangi ciprofloksacinas gerai prasiskverbia á kaulus, jis gerai tinka ûminiam ir lëtiniam osteomielitui gydyti.
Lytiniu keliu plintanèios infekcijos sukeltos ligos. Nekomplikuota gonokokø (taip pat atspariø beta laktamazei padermiø) sukelta liga, Haemophilus ducrei’y sukeltos opos.
Dozavimas ir vartojimo bûdas
Kvintoro dozë priklauso nuo infekcijos rûðies ir sunkumo, jos jautrumo vaistui, ligonio amþiaus, svorio ir jo inkstø funkcijos.
Preparato reikia gerti du kartus per dienà po 250 – 750 mg. Tabletës geriamos nekramtytos, uþsigeriama skysèio. Infekcijos sukeltai ðlapimo ir lyties organø ligai gydyti priklausomai nuo ligos sunkumo reikia gerti du kartus per dienà po 250 - 750 mg. Jei liga nesunki, paprastai pakanka du kartus per dienà gerti po 250 mg. Infekcijos sukeltai virðutiniø ir apatiniø kvëpavimo takø ligai gydyti priklausomai nuo ligos sunkumo reikia gerti du kartus per dienà po 500 - 750 mg. Streptococcus pneumoniae sukeltam plauèiø uþdegimui gydyti rekomenduojama du kartus per dienà gerti po 750 mg, o gonorëjai gydyti pakanka gerti vienà kartà 250 mg. Gydant kitokias mikroorganizmø sukeltas ligas, daþniausiai reikia gerti du kartus per dienà po 500 – 750 mg. Jei ligoniams, sergantiems cistine fibroze, apatinius kvëpavimo takus paþeidþia Pseudomonas mikroorganizmø padermës, paprastai per dienà reikia gerti du kartus po 750 mg. Jei ligonis serga infekcijos sukeltu dubens organø uþdegimu arba septicemija, rekomenduojama kas 12 val. gerti po 500 – 750 mg.
Jei sutrikusi inkstø funkcija (kreatinino klirensas maþesnis negu 20 ml/min.), rekomenduojama vartoti pusæ áprastinës kvintoro dienos dozës.
Pagyvenusiems pacientams kvintoro dozës maþinti nereikia.
Gydymo kvintoru trukmë priklauso nuo ligos sunkumo, ligonio sveikimo trukmës ir bakteriologinio tyrimo duomenø. Ûminei ligai gydyti paprastai pakanka kvintoro tableèiø gerti 5 – 10 dienø. Paprastai vaisto reikia gerti dar tris dienas po to, kai iðnyksta paskutiniai ligos simptomai.
Kontraindikacijos
Kvintoru negalima gydyti suaugusiø þmoniø, kuriø jautrumas chinolonø grupës antimikrobiniams preparatams yra padidëjæs, ir vaikø (iðskyrus atvejus, kai gydymo nauda didesnë uþ galimà þalà).
Nëðtumo ir þindymo laikotarpis. Vaikystë
Nëðtumo metu kvintoro vartoti nerekomenduojama. Kadangi preparatas prasiskverbia á motinos pienà, jo þindyvëms vartoti nereikëtø.
Tyrimø su gyvûnais duomenimis, augimo ir vystymosi laikotarpiu ciprofloksacinas gali paþeisti auganèià pagrindiniø sànariø kremzlæ, todël juo vaikø ir paaugliø gydyti nereikëtø, taèiau jei gydymo juo nauda didesnë uþ galimà þalaà, rekomenduojama per dienà priklausomai nuo ligos sunkumo vartoti 7,5 – 15 mg/kg kûno svorio. Dienos dozæ reikia iðgerti per du kartus.
Nepageidaujamas poveikis
Kai kada galimas ðalutinis poveikis virðkinamajam traktui (atsiranda pykinimas, viduriavimas, vëmimas, pilvo diegliai, sutrinka virðkinimas), centrinei nervø sistemai (skauda ir sukasi galva), padidëjusio jautrumo reakcija (odos iðbërimas, nieþëjimas), kai kada ligoniams, ypaè sirgusiems kepenø ligomis, kraujyje gali laikinai padidëti kepenø fermentø aktyvumas.
Atsargumas
Kvintoro reikia vartoti atsargiai ligoniams, sergantiems traukulius sukelianèiomis ligomis. Preparatas gali didinti kartu vartojamo teofilino koncentracijà plazmoje, todël vartoti teofilino reikia labai atsargiai ir prireikus maþinti jo dozæ. Retai galima kristalurija. Kad ji neprasidëtø, ligonis turi gerti daug skysèio ir stengtis, kad ðlapimo reakcija bûtø ne ðarminë.
Vaistø sàveika
Probenecidas slopina kvintoro ðalinimà ið organizmo. Skrandþio rûgðtingumà maþinanèios medþiagos, kuriø sudëtyje yra magnio hidroksido ir(arba) aliuminio hidroksido, gali slopinti kvintoro rezorbcijà, maþinti jo koncentracijà plazmoje ir ðlapime.
Perdozavimas
Iðgërus per didelæ kvintoro dozæ, reikia kiek galima greièiau iðplauti skrandá ir, jei reikia, vartoti kitokiø simptominiø priemoniø.
Vaisto forma ir pakuotë
Lapelis, kuriame yra deðimt 250 mg arba 500 mg plëvele dengtø tableèiø.
Laikymo sàlygos
Vaistà reikia laikyti tamsioje, sausoje vietoje, ne aukðtesnëje kaip 30 ºC temperatûroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Registravimo liudijimo turėtojas
Torrent Pharma GmgH
Suedwestpark 50
D-90449 Nuernberg
Vokietija

Gamintojas
Torrent Pharma GmgH
Suedwestpark 50
D-90449 Nuernberg
Vokietija

VVKT tvirtinimo data 2008-02-08

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7