Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

SEROQUEL 200MG TAB. N60

Vaistai
  Gamintojas:
ASTRAZENECA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Seroquel 25 mg pl
evele dengtos tabletes
2. KOKYBIN
E IR KIEKYBINE SUDETIS
Tablet
Pagalbin
eje yra 25 mg kvetiapino (kvetiapino fumarato, kurio yra 28,78 mg, pavidalo).es medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Pl
evele dengtos tabletes (apvalios, 6 mm skersmens, rausvai oranžines, abipus išgaubtos).
4. KLINIKIN
4.1 Terapin
E INFORMACIJAes indikacijos
Šizofrenijai gydyti.
Manijos epizodams, susijusiems su bipoliniu sutrikimu, gydyti.
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Seroquel reikia gerti 2 kartus per par
ą, valgant arba kitu laiku.
Suaugusiems
Šizofrenijai gydyti pirm
V
Priklausomai nuo individualaus klinikinio poveikio ir toleravimo, galima parinkti 150-750 mg paros
doz
Manijos epizodams, susijusiems su bipoliniu sutrikimu, gydyti (monoterapijai arba kartu su nuotaikos
stabilizatoriais) pirm
doz
daugiau kaip 200 mg.
Paros doz
ą parą skiriama 50 mg, antrą – 100 mg, trečią – 200 mg, ketvirtą – 300 mg.eliau doze palaipsniui didinama iki iprastines veiksmingos (300-450 mg per parą).ę.ą parą skiriama 100 mg, antrą – 200 mg, trečią – 300 mg, ketvirtą – 400 mg. Toliaue didinama neviršijant 800 mg šeštą gydymo parą. Paros doze negali viršyti ankstesnes paros dozesę galima koreguoti atsižvelgiant i klinikini atsaką ir tai, kaip pacientas toleruoja ši vaistini
preparat
ą, tačiau ji turi buti 200-800 mg. Dažniausiai veiksminga paros doze buna 400-800 mg.
Senyviems pacientams
Senyviems pacientams Seroquel (kaip ir kit
Jiems pradin
tur
u vaistu nuo psichozes) skiriama atsargiai, ypač iš pradžiu.e doze turetu buti 25 mg per parą. Ji kasdien didinama po 25-50 mg iki veiksmingos, kurietu buti mažesne negu jaunesniems pacientams.
Vaikams ir paaugliams
Nenustatyta, ar saugu ir veiksminga vartoti Seroquel vaikams ir paaugliams.
Pacientams, sergantiems inkst
u arba kepenu nepakankamumu
Sergant inkst
Kvetiapinas ekstensyviai metabolizuojamas kepenyse, tod
jo skiriama atsargiai. Pradin
25 mg per par
2
u arba kepenu nepakankamumu, geriamojo kvetiapino klirensas sumažeja maždaug 25 %.el pacientams, kuriu kepenu funkcija sutrikusi,e doze pacientams, sergantiems inkstu arba kepenu nepakankamumu, yraą. Ji kasdien didinama po 25-50 mg iki veiksmingos.
4.3 Kontraindikacijos
Padid
ejęs jautrumas bent vienam šio vaisto komponentui.
4.4 Special
us ispejimai ir atsargumo priemones
Širdies ir kraujagysli
u sistemos ligos
Seroquel skiriama atsargiai, jeigu diagnozuota širdies ir kraujagysli
u sistemos liga, smegenu kraujagysliu
liga arba d
Seroquel gali sukelti ortostatin
pacientams dažniau negu jaunesniems).
Klinikini
su š
pacientams.
el kitos priežasties yra padidejęs hipotenzijos pavojus.ę hipotenziją, ypač pradiniu dozes didinimo laikotarpiu (senyviemsu tyrimu metu kvetiapinas nesukele koreguoto QT intervalo nuolatinio prailgejimo, tačiau kartui intervalą ilginančiais vaistais jo (kaip ir kitu nuo psichozes) skiriama atsargiai, ypač senyviems
Traukuliai
Kontroliuojam
nesiskyr
atsargiai.
u klinikiniu tyrimu metu traukuliu dažnis Seroquel ir placebą vartojusiems pacientamse. Vis delto pacientams, patyrusiems traukuliu, šio vaisto (kaip ir kitu nuo psichozes) skiriama
V
elyvoji diskinezija
Ilgai vartojamas Seroquel (kaip ir kiti vaistai nuo psichoz
jos požymi
tikslingumas.
es) gali sukelti velyvąją diskineziją. Pasireiškusu arba simptomu, svarstytinas Seroquel dozes mažinimo ar vartojimo nutraukimo
Neuroleptinis piktybinis sindromas
Buvo atvej
piktybinis sindromas, kuris kliniškai pasireiškia hipertermija, pakitusia psichika, raumen
autonomin
piktybiniam sindromui, reikia nutraukti Seroquel vartojim
u, kai, vartojant vaistus nuo psichozes (iskaitant Seroquel, žr. 4.8 skyriu), ištiko neuroleptinisu rigidiškumu,es nervu sistemos nestabilumu ir padidejusia kreatino kinazes koncentracija. Ištikus neuroleptiniamą ir atitinkamai gydyti.
U
mines nutraukimo reakcijos
Staiga nutraukus vaist
simptom
distonija, diskinezija), gali atsinaujinti psichoz
u nuo psichozes vartojimą didelemis dozemis, labai retai pasireiške uminiu nutraukimou (pykinimas, vemimas, nemiga), buvo atsiradę nevalingu judesiu (pvz., akatizija,es simptomai. Del to šio vaistinio preparato vartojimą
rekomenduojama baigti palaipsniui.
S
ąveika (taip pat žr. 4.5 skyriu)
Kartu vartojant kepen
sistemin
u fermentu induktorius (pvz., karbamazepiną), gali gerokai sumažeti kvetiapinoe ekspozicija ir del to tekti didinti Seroquel dozę (atsižvelgiant i klinikini poveiki).
Hiperglikemija
Aprašyta labai ret
cukrinis diabetas.
Jei pacientas serga cukriniu diabetu arba yra šios ligos rizikos veiksni
žr. 4.8 skyri
Kartu vartojant vaistus, kurie stipriai slopina CYP 3A4 (pvz., azolo darinius nuo grybelin
arba makrolid
negu klinikini
skirti senyviems ir nusilpusiems pacientams. Laukiamo palankaus šio vaisto poveikio ir galimo pavojaus
santyk
3
u atveju, kai, vartojant kvetiapiną, pasireiške hiperglikemija ar pasunkejo esamasu, ji reikia atidžiai stebeti (taip patu).es infekcijosu grupes antibiotikus), plazmoje gali susidaryti gerokai didesne kvetiapino koncentracijau tyrimu metu (žr. 5.2 skyriu), todel Seroquel dozę reikia mažinti. Ypatingą demesi reikiai visada reikia ivertinti individualiai.
4.5 S
ąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Atsižvelgiant
alkoholiniais g
i pagrindini kvetiapino poveiki CNS, kartu su kitais centrinio veikimo vaistais irerimais Seroquel vartojamas atsargiai.
I
Kartu vartojant seminatrio valproat
valproin
yra stabilus koordinacinis natrio valproato ir valproin
Kartu vartojami vaistai nuo psichoz
farmakokinetikai neturi, ta
Kvetiapinas nedidina kepen
Daugelio dozi
ir kartu su juo vartojamo kvetiapino farmakokinetika. Kartu vartojant karbamazepin
padid
kreive, AUC), ta
gali sumaž
takos ličio farmakokinetikai kartu vartojamas Seroquel neturi.ą (natrio divalproeksą, USAN) ir Seroquel (kvetiapino fumaratą),es rugšties ir kvetiapino farmakokinetika kliniškai reikšmingai nepakito. Seminatrio valproatases rugšties junginis moliniu santykiu 1:1.es risperidonas ir haloperidolis reikšmingos itakos kvetiapinočiau kartu vartojamas tioridazinas didina kvetiapino klirensą.u fermentu sistemu, dalyvaujančiu metabolizuojant antipiriną, aktyvumo.u tyrimo, atlikto su pacientais metu, tirta iki kepenu fermentu induktoriaus karbamazepinoą, reikšmingaiejo kvetiapino klirensas, vidutiniškai 13 % sumažejo jo sistemine ekspozicija (plotas po koncentracijosčiau poveikis kai kuriems pacientams buvo stipresnis. Del sąveikos su karbamazepinueti kvetiapino koncentracija plazmoje ir tekti didinti Seroquel dozę (atsižvelgiant i
klinikin
yra 750 mg, su bipoliniu sutrikimu susijusiems manijos epizodams gydyti – 800 mg. Šio vaistinio
preparato vartojimas didesn
ir galimo pavojaus santyk
i poveiki). Pažymetina, kad didžiausia rekomenduojama Seroquel paros doze šizofrenijai gydytiemis dozemis tęsiamas tik individualiai ivertinus laukiamo gydomojo poveikioi. Kvetiapino klirensas padideja Seroquel vartojant ir kartu su kitu mikrosominiu
ferment
u induktoriumi – fenitoinu. Jei pacientas kartu vartoja fenitoiną arba kitą kepenu
ferment
didesn
u induktoriu (pvz., barbituratus, rifampiciną), psichozes simptomams kontroliuoti gali prireikties Seroquel dozes. Pakeitus fenitoiną, karbamazepiną arba kitą kepenu fermentu induktoriu ju
aktyvumo nedidinan
CYP3A4 yra pagrindinis nuo citochromo P450 priklausomo kvetiapino metabolizmo fermentas. Kartu
vartojamas citochromo P450 ferment
Kartu vartojami antidepresantai imipraminas (CYP2D6 inhibitorius) ar fluoksetinas (CYP3A4 ir
CYP2D6 inhibitorius) reikšmingos
kurie stipriai slopina CYP3A4 (pvz., azolo dariniais nuo grybelin
antibiotikais) Seroquel skiriama atsargiai (taip pat žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).
čiu vaistu (pvz., natrio valproatu), Seroquel dozę gali tekti mažinti.u inhibitorius cimetidinas kvetiapino farmakokinetikos neveikia.itakos kvetiapino farmakokinetikai neturi. Vis delto kartu su vaistais,es infekcijos ir makrolidu grupes
4.6 N
eštumo ir žindymo laikotarpis
Ar saugu ir veiksminga vartoti Seroquel n
tyrim
gydomasis poveikis yra didesnis už galim
Kiek kvetiapino išsiskiria su motinos pienu, nežinoma, tod
nerekomenduojama.
eštumo laikotarpiu, nenustatyta (poveikio gyvunu reprodukcijaiu duomenys pateikiami 5.3 skyriuje), todel neščiosioms šio vaisto skiriama tik tada, kai laukiamasą pavoju.el Seroquel vartojančioms moterims žindyti
4.7 Poveikis geb
ejimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Seroquel gali sukelti mieguistum
(
ą, todel pacientą reikia perspeti del darbo su pavojinga technikaiskaitant vairavimą).
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Dažniausios Seroquel nepageidaujamos reakcijos yra mieguistumas, galvos svaigimas, sausa burna,
lengva astenija, viduri
4
Vartojant Seroquel (kaip ir kitus vaistus nuo psichoz
leukopenijos, neutropenijos ir periferin
Nepageidaujam
laikantis Medicinos moksl
darbo grup
u užkietejimas, tachikardija, ortostatine hipotenzija ir dispepsija.es), yra buvę sinkopes, neuroleptinio piktybinio sindromo,es edemos atveju.u reakciju, pasireiškusiu vartojant Seroquel, dažnis nurodomas žemiau pateikiamoje lentelejeu tarptautiniu organizaciju tarybos (CIOMS) rekomendaciju (CIOMS IIIe, 1995).
Dažnis Organ
u sistema Reiškinys
Labai dažni
(
nerv
.10%)u sistemos sutrikimai galvos svaigimas 1, 6
mieguistumas
2
Dažni
(
kraujo ir limfin
. 1% ir < 10 %)es sistemos sutrikimai leukopenija 3
širdies sutrikimai tachikardija
1, 6
virškinimo trakto sutrikimai sausa burna
viduri
dispepsija
bendri sutrikimai ir vartojimo vietos
pažeidimai
lengva astenija
periferin
tyrimai svorio prieaugis
u užkietejimase edema4
padid
AST) koncentracija serume
ejusi transaminaziu (ALT,5
nerv
u sistemos sutrikimai sinkope 1, 6
kv
tarpusienio sutrikimai
sloga
kraujagysli
epavimo sistemos, krutines ląstos iru sutrikimai ortostatine hipotenzija 1, 6
Nedažni
(
kraujo ir limfin
imunin
tyrimai padid
. 0,1% ir < 1%)es sistemos sutrikimai eozinofilijaes sistemos sutrikimai padidejęs jautrumasejusi gama-GT koncentracija 5
padid
serume (po valgio)
padid
koncentracija
nerv
ejusi trigliceridu koncentracijaejusi bendro cholesteroliou sistemos sutrikimai traukuliai 1
Reti
(0,01% ir < 0,1%)
bendri sutrikimai ir vartojimo vietos
pažeidimai
neuroleptinis piktybinis sindromas
1
lytin
Labai reti
(< 0,01%)
kraujo ir limfin
es sistemos ir kruties sutrikimai priapizmases sistemos sutrikimai neutropenija 3
metabolizmo ir mitybos sutrikimai hiperglikemija
diabetas
1,7,8, cukrinis1,7,8.
1
Žr. 4.4 skyriu.
2
dažniausiai praeina.
Gali pasireikšti mieguistumas, ypač pirmosiomis gydymo savaitemis. Toliau vartojant Seroquel, jis
3
atvej
nutraukus šio vaistinio preparato vartojim
yra sumaž
Kontroliuojamu Seroquel klinikiniu tyrimu metu ilgalaikes sunkios neutropenijos ar agranulocitozesu neužfiksuota. Rinkoje pasirodžiusio Seroquel sukelta leukopenija ir (arba) neutropenija praeidavoą. Galimi leukopenijos ir (arba) neutropenijos rizikos veiksniaiejęs leukocitu skaičius iki pradedant vartoti ši vaistini preparatą bei anksčiau vaistiniu
preparat
u sukelta leukopenija ir (arba) neutropenija. Retkarčiais nustatyta eozinofilija.
4
5
Dažniausiai pirmosiomis gydymo savaitemis.
5
ar gama-GT koncentracijos padid
sunormal
Kai kuriu Seroquel vartojančiu pacientu serume nustatomas nesimptominis transaminaziu (ALT, AST)ejimas. Seroquel vartojant toliau, šiu fermentu koncentracijos paprastaieja.
6
Seroquel (kaip ir kiti į1 adrenoreceptorius blokuojantys vaistai nuo psichozes) gali sukelti ortostatinę
hipotenzij
ypa
ą, pasireiškiančią galvos svaigimu, taip pat tachikardiją ir (kai kuriems pacientams) sinkopę,č pradiniu dozes parinkimo laikotarpiu.
7
Labai retais atvejais užfiksuota hiperglikemija, esamo cukrinio diabeto pasunkejimas.
8
Šiu nepageidaujamu reakciju dažnis apskaičiuotas remiantis tik duomenimis, gautais vaistą patiekus i
rink
Seroquel vartojantiems pacientams nustatytas nežymus ir priklausomas nuo doz
ą.es skydliaukes hormonu
(ypa
č bendro T4 ir laisvo T4) koncentracijos sumažejimas. Labiausiai sumažejusios bendro ir laisvo T4
koncentracijos nustatytos per pirm
ilgai, toliau jos nemaž
bendro ir laisvo T
T
Skydliauk
ąsias 2-4 kvetiapino vartojimo savaites. Ši vaistini preparatą vartojantejo. Nutraukus Seroquel vartojimą (nepriklausomai nuo jo trukmes), poveikis4 koncentracijai beveik visais atvejais išnyko. Mažiau ryškus bendro T3 ir atvirkštinio3 koncentraciju sumažejimas nustatytas tik vartojant ši vaistini preparatą didesnemis dozemis.es hormonus prijungiančio globulino koncentracija nekito, reciprokinio skydliaukę
stimuliuojan
sukeliam
Vartojant Seroquel, kaip ir kitus vaistus nuo psichoz
savait
Seroquel, kaip ir kiti vaistai nuo psichoz
tyrimais nuolatinio jo prailg
Aprašyta
čio hormono koncentracijos padidejimo dažniausiai nenustatyta. Duomenu apie Seroquelą kliniškai reikšmingą hipotirozę negauta.es, gali padideti svoris, ypač pirmosiomis gydymoemis.es, gali pailginti koreguotą QT intervalą, tačiau klinikiniaisejimo nenustatyta (žr. 4.4 skyriu).uminiu nutraukimo reakciju (žr. 4.4 skyriu).
4.9 Perdozavimas
Klinikini
atvejais pacientai pavartojo iki 20 g šio vaisto. Mirties atvej
pasekmi
vien šiuo vaistiniu preparatu ištiko koma ar mirtis.
Dauguma pasteb
hipotenzija) buvo sustipr
Specifinio priešnuodžio kvetiapinui n
u tyrimu metu Seroquel perdozavimo patirties sukaupta nedaug. Manoma, kad kai kuriaisu nebuvo, perdozavusieji pasveiko beu. Seroquel pasirodžius rinkoje, gauta panešimu apie labai retus atvejus, kai del apsinuodijimoetu apsinuodijimo simptomu ir požymiu (mieguistumas, sedacija, tachikardija,ejusio farmakologinio poveikio pasekmes.era. Ivykus sunkiam apsinuodijimui, reikia atsižvelgti i keliu vaistu
pavartojimo galimyb
pakankam
veikl
Pacientui, kol atsigaus, reikia atidžios gydytojo prieži
ę ir intensyviai gydyti: užtikrinti bei palaikyti kvepavimo taku praeinamumą,ą oksigenaciją ir plaučiu ventiliaciją, stebeti bei palaikyti širdies ir kraujagysliu sistemosą.uros ir stebejimo.
5. FARMAKOLOGIN
ES SAVYBES
Farmakoterapin
ATC klasifikacijos kodas – N05AH.
e grupe – vaistas nuo psichozes.
5.1 Farmakodinamin
es savybes
Veikimo mechanizmas
Kvetiapinas yra netipinis vaistas nuo psichoz
es, kuris sąveikauja su daugelio neuromediatoriu
receptoriais. Jo afinitetas serotonino (5HT
6
D
mažesn
benzodiazepin
m
2) receptoriams smegenyse yra didesnis negu dopamino D1 ir2. Be to, kvetiapinas turi dideli afinitetą histaminerginiams ir į1 adrenerginiams receptoriams beii į2 adrenerginiams receptoriams. Reikšmingo afiniteto cholinerginiams, muskarino iru receptoriams šis vaistas neturi. Kvetiapino poveikis irodytas antipsichozinio veikimoeginiais, pvz., vengimo sąlyginio reflekso.
Farmakodinaminis poveikis
Su gyv
blokuojan
mezolimbin
sistemos neuronais, svarbiais motorinei funkcijai); 3) distonijas sukeliantis kvetiapino poveikis
neuroleptikais
unais atlikti tyrimai ekstrapiramidiniu sutrikimu tikimybei numatyti parode, kad: 1) D2 receptoriusčios kvetiapino dozes sukelia tik silpną katalepsiją; 2) kvetiapinas selektyviai mažinaes sistemos A10 dopaminerginiu neuronu sužadinamumą (palyginus su A9 nigrostriatinesijautrintoms beždžionems yra minimalus.
Klinikinis veiksmingumas
Trys placebu kontroliuojami klinikiniai tyrimai (vieno j
neparod
skirtum
Atlikti 4 kontroliuojami tyrimai, kuri
veiksmingumas manijos epizodams, susijusiems su bipoliniu sutrikimu, gydyti. Dviej
vartotas monoterapijai, kit
u metu Seroquel paros doze buvo 75-750 mg)e ekstrapiramidiniu sutrikimu pasireiškimo ar butinybes skirti anticholinerginiu vaistu dažniou vartojant Seroquel ir placebą.u metu vertintas Seroquel, vartojamo iki 800 mg paros dozemis,u iš ju metu Seroquelu dvieju – kartu su ličiu arba seminatrio valproatu. Ekstrapiramidiniu
sutrikim
placeb
Seroquel nesukelia nuolatinio prolaktino koncentracijos padid
vartojamo Seroquel poveikio klinikin
u pasireiškimo ar butinybes skirti anticholinerginiu vaistu dažnio skirtumu vartojant Seroquel irą nenustatyta.ejimo. Baigus daug kartu ta pačia dozei tyrimą, prolaktino koncentracijos skirtumo vaistą ir placebą
vartojusi
Klinikiniais tyrimais
šizofrenijos simptomams šalinti. Vienu klinikiniu tyrimu Seroquel palyginus su chlorpromazinu ir dviem
tyrimais – su haloperidoliu, nustatytas panašus ši
Klinikiniais tyrimais
bipoliniu sutrikimu sergan
u tiriamuju serume nenustatyta (tirtas visas rekomenduojamu Seroquel doziu diapazonas).irodyta, kad Seroquel yra veiksmingas tiek pozityviesiems, tiek negatyviesiemsu vaistu veiksmingumas trumpalaikiam gydymui.irodyta, kad Seroquel yra veiksmingas monoterapijai ir kaip papildomas vaistasčiu pacientu manijos simptomams palengvinti. Pacientu, kuriems pasireiške
Seroquel gydomasis poveikis, paskutin
85 % tok
ę savaitę vartotos paros dozes mediana yra 600 mg. Maždaugi poveiki patyrusiu pacientu vartojo 400-800 mg Seroquel per parą.
5.2 Farmakokinetin
es savybes
Išgertas kvetiapinas gerai rezorbuojamas ir ekstensyviai metabolizuojamas. Pagrindiniai šio vaisto
metabolitai, identifikuoti žmogaus plazmoje, reikšmingo farmakologinio poveikio nesukelia.
Maistas neturi reikšmingos
laikas yra apie 7 val., maždaug 83 % šio vaisto b
Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad Seroquel yra veiksmingas, kai vartojamas 2 kartus per par
duomenys taip pat pagr
kvetiapino, 5HT
Kvetiapino farmakokinetika yra linijin
Vidutinis kvetiapino klirensas senyv
18-65 met
7
Sergant sunkiu inkst
kepen
maždaug 25 %, ta
Kvetiapinas ekstensyviai metabolizuojamas. Pavartojus radioaktyviu izotopu žym
nepakit
šlapime, 21 % – išmatose.
Tyrimais
fermentas yra CYP3A4.
Daugelio dozi
ketokonazoliu vartojamo kvetiapino farmakokinetika. Kartu vartojant ketokonazol
kvetiapino koncentracija padid
sumaž
ta
Nustatyta, kad kvetiapinas ir keli jo metabolitai silpnai slopina žmogaus citochromo P450 1A2, 2C9,
2C19, 2D6 ir 3A4 aktyvum
vartojant š
itakos kvetiapino biologiniam prieinamumui. Kvetiapino eliminacijos pusinisuna prisijungusio prie plazmos baltymu.ą. Šieisti pozitronu emisijos tomografijos tyrimu, kuris parode, kad, pavartojus2 ir D2 receptoriai lieka užimti iki 12 val.e, vyru ir moteru organizme ji nesiskiria.u žmoniu organizme yra maždaug 30-50 % mažesnis neguu suaugusiuju.u nepakankamumu (kai kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min./1,73 m2) arbau nepakankamumu (stabilia alkoholine ciroze), vidutinis kvetiapino plazminis klirensas sumažejačiau individualus klirensas išlieka sveikiems žmonems nustatytose ribose.eto kvetiapino,ęs vaistas išmatose ir šlapime sudaro mažiau kaip 5 %. Maždaug 73 % radioaktyvumo randamain vitro nustatyta, kad pagrindinis nuo citochromo P450 priklausomo kvetiapino metabolizmou tyrimo, atlikto su sveikais savanoriais metu, tirta iki ketokonazolio ir kartu sui, vidutine didžiausiaejo 235 %, AUC – 522 %, vidutinis geriamojo kvetiapino klirensasejo 84 %. Vidutinis kvetiapino pusinis laikas gerokai prailgejo (buvo 2,6 val., pasidare – 6,8 val.),čiau vidutine didžiausia koncentracija nepakito.ą, tačiau tik koncentracijai bent 10-50 kartu viršijant susidarančią žmoguii vaistą iprastomis veiksmingomis 300-450 mg paros dozemis. Remiantis šiu tyrimu in vitro
duomenimis, nereik
citochromo P450 priklausom
etu tiketis, kad kartu vartojamas kvetiapinas kliniškai reikšmingai slopintu nuoą kitu vaistu metabolizmą.
5.3 Ikiklinikini
u saugumo tyrimu duomenys
U
minio toksiškumo tyrimai
Kvetiapino
sušvirkštus jo 100 mg/kg
aktyvumo sumaž
traukuli
uminis toksiškumas yra mažas. Pelems ir žiurkems davus 500 mg/kg kvetiapino per os arbai pilvapleves ertmę, nustatyta neuroleptikams budingu poveikiu: motorinioejimas, ptoze, kuno padeties sugrąžinimo reflekso išnykimas, skysčio aplink burną iru.
Kartojam
u doziu toksiškumo tyrimai
Tiriant daugelio kvetiapino dozi
u toksiškumą žiurkems, šunims ir beždžionems, nustatyta prognozuojamu
vaist
ir išsekim
Hiperprolaktinemija, sukelta kvetiapino arba jo metabolit
receptoriams,
m
u nuo psichozes poveikiu CNS, pvz., mažesnes dozes sukele sedaciją, didesnes – drebuli, traukuliusą.u antagonistinio poveikio D2 dopaminoivairiu rušiu gyvunams buvo skirtingo laipsnio, tačiau stipriausiai išreikšta – žiurkems. 12enesiu trukmes tyrimas parode ivairiu su hiperprolaktinemija susijusiu poveikiu: pieno liauku
hiperplazij
Peli
ą, didesni hipofizio svori, mažesni gimdos svori ir greitesni pateliu augimą.u, žiurkiu ir beždžioniu kepenyse rasta laikinu funkciniu ir morfologiniu poveikiu, budingu ju
ferment
Žiurk
skydliauk
Nustatyta daugelio audini
poky
Šunims nustatytas trumpalaikis širdies susitraukim
6 m
u indukcijai.ems ir beždžionems nustatyta skydliauke

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7