Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

STADAMET 1000MG TAB. OBD. N120

Vaistai
  Gamintojas:
STADA ARZNEIMITTEL

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Stadamet 1000 mg pl
evele dengtos tabletes
2. KOKYBIN
E IR KIEKYBINE SUDETIS
Kiekvienoje pl
hidrochlorido.
Pagalbin
evele dengtoje tableteje yra 780 mg metformino, atitinkančio 1000 mg metforminoes medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Pl
Baltos elips
evele dengtos tableteses formos plevele dengtos tabletes su irantomis abiejose pusese (spaudes formos).
4. KLINIKIN
4.1 Terapin
E INFORMACIJAes indikacijos
2 tipo cukriniu diabetu sergan
fizinio aktyvumo didinimu gliukoz
čiu pacientu, ypač turinčiu antsvori, kuriems vien tik dietos taikymu ires kiekio kraujyje sureguliuoti nepavyksta, gydymas.
su kitais geriamaisiais preparatais nuo diabeto arba su insulinu.
Suaugusiems Stadamet 1000 mg plevele dengtas tabletes galima vartoti vienas arba derinant
vartoti vienas arba derinant su insulinu.
Skiriant metformin
pacientams, nes
„Farmakodinamin
Vaikams nuo 10 metu bei paaugliams Stadamet 1000 mg plevele dengtas tabletes galimaą kaip pirmaeilę gydymo priemonę 2 tipo diabetu sergantiems antsvori turintiemsekmingai gydytiems dieta, diabeto komplikaciju skaičius mažejo (žr. 5.1 sk.es savybes“).
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Suaugusieji
Monoterapija arba derinys su kitais geriamaisiais preparatais nuo diabeto
I
metformino hidrochlorido 2 ar 3 kartus per par
Po 10–15 dien
tikslinama. Virškinimo sistema geriau toleruoja š
Maksimali rekomenduojama metformino hidrochlorido paros doz
Jeigu ketinama prieš tai vartotus kitus geriamuosius preparatus nuo diabeto pakeisti metforminu, j
prasta pradine doze – nuo 500 mg (½ Stadamet 1000 mg plevele dengtos tabletes) iki 850 mgą valgio metu arba po valgio.u, remiantis gliukozes koncentracijos kraujyje matavimu rezultatais, doze turetu butii preparatą, kai doze didinama iš leto.e yra 3 g.u
vartojim
ą reikia nutraukti ir pradeti gerti metforminą aukščiau nurodytomis dozemis.
Derinys su insulinu
Norint geriau koreguoti gliukoz
es kieki kraujyje gali buti derinamas gydymas metforminu ir insulinu.
I
850 mg metformino hidrochlorido 2 arba 3 kartus per par
remiantis gliukoz
prasta pradine metformino doze yra nuo 500 mg (½ Stadamet 1000 mg plevele dengtos tabletes) ikią, o insulino dozavimas koreguojamases koncentracijos kraujyje matavimo rezultatais.
Pagyven
ź žmones
2
Kadangi pagyvenusi
turi b
4.4 sk. „Special
u pacientu inkstu veikla gali buti susilpnejusi, metformino hidrochlorido dozesuti derinamos pagal inkstu funkcijos rodiklius. Todel reikia reguliariai vertinti inkstu funkciją (žr.us ispejimai ir atsargumo priemones“).
Vaikai ir paaugliai
Monoterapija ir derinys su insulinu
Vaikai nuo 10 met
u bei paaugliai gali vartoti Stadamet 1000 mg plevele dengtas tabletes.
I
metformino hidrochlorido kart
Po 10–15 dien
tikslinama. Virškinimo sistema geriau toleruoja š
rekomenduojama metformino hidrochlorido paros doz
dozes.
Vartojimo instrukcija
D
padalijamos dvejomis rankomis arba spaudžiant nykš
prasta pradine doze – nuo 500 mg (½ Stadamet 1000 mg plevele dengtos tabletes) iki 850 mgą per parą valgio metu arba po valgio.u, remiantis gliukozes koncentracijos kraujyje matavimu rezultatais, doze turetu butii preparatą, kai doze didinama iš leto. Maksimalie yra 2 g, išgeriama padalinus ją 2 i arba 3el ypatingos formos, plevele dengtos tabletes gali buti taip pat lengvai, kaip ir kitos tabletes,čiu; tuo metu didesnis griovelis turi buti atsuktas
i
kietą ir lygu paviršiu.
4.3 Kontraindikacijos
-
Padidejęs jautrumas metformino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
-
Diabetine ketoacidoze, diabetine prekoma.
-
Inkstu nepakankamumas arba inkstu funkcijos sutrikimai (pvz., kreatinino klirensas <60 ml/min).
-
infekcija, šokas bei intravaskuliarinis kontrastini
Nepalanki bukle, kuriai esant yra galimi inkstu funkcijos pakenkimai, pvz., dehidracija, sunkiu jodo preparatu skyrimas (žr. 4.4 sk. „Specialus
i
spejimai ir atsargumo priemones“).
-
-
nepakankamumas, neseniai
Umines arba letines ligos, galinčios sukelti audiniu hipoksiją, pvz., širdies ar kvepavimoivykęs miokardo infarktas, šokas.
-
Kepenu nepakankamumas, umus apsinuodijimas alkoholiu, alkoholizmas.
-
Žindymas.
4.4 Special
us ispejimai ir atsargumo priemones
Pieno r
ugšties acidoze
Pieno r
pagalba) metabolin
atvej
buvo sunkus inkst
sumažinti vertinant ir kitus susijusius rizikos veiksnius (pvz., blogai kontroliuojamas diabetas,
ketonemija, badavimas, piktnaudžiavimas alkoholiu, kepen
susijusi su hipoksija).
Diagnoz
ugšties acidoze yra reta, tačiau labai pavojinga (didelis mirtingumas, jeigu skubiai nesuteikiamae komplikacija, galinti ivykti del metformino susikaupimo. Pieno rugšties acidozesu (iš registruotu) tarp metforminą vartojusiu pacientu daugiausia pasitaike pacientams, kuriemsu nepakankamumas. Pieno rugšties acidozes atveju dažni taip pat galima ir reikiau nepakankamumas ir bet kokia bukle,e
B
hipotermija, o po jos – koma. Diagnostiniais laboratoriniais tyrimais nustatomas sumaž
didesn
santykis. Jei
b
Inkst
udingi reiškiniai esant pieno rugšties acidozei: acidozes sukeltas dusulys, pilvo skausmas irejęs kraujo pH,e kaip 5 mmol/l laktatu koncentracija plazmoje bei padidejęs anijoninis tarpas ir laktato/piruvatoitariama metaboline acidoze, metformino vartojimas turi buti nutrauktas, o pacientas turiuti nedelsiant hospitalizuojamas (žr. 4.9 sk. „Perdozavimas“).u funkcija
3
Kadangi metforminas šalinamas per inkstus, prieš pradedant gydym
nustatin
ą ir jo metu turi buti reguliariaiejama kreatinino koncentracija serume:
-
pacientams, kuriu inkstu funkcija yra normali – bent kartą per metus,
-
viršutine normos riba, taip pat pagyvenusiems pacientams.
Inkst
atvejais, kai inkst
vaistai ar diuretikai arba nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NSAID)), reikia elgtis ypa
Kontrastini
Kadangi radiologini
inkst
nutrauktas, o atnaujintas – ne anks
ne rečiau kaip 2–4 kartus per metus pacientams, kuriu kreatinino koncentracija serume yra tiesu funkcijos susilpnejimas pagyvenusiems pacientams yra dažnas ir besimptominis reiškinys. Taisu funkcija gali buti susilpnejusi (pvz., pradedami vartoti kraujospudi mažinantysč atsargiai.u jodo preparatu skyrimas:u tyrimu metu i kraujagysles leidžiami kontrastiniai jodo preparatai gali sukeltiu nepakankamumą, prieš tyrimą arba tyrimo metu metformino hidrochlorido vartojimas turi butičiau kaip praejus 48 valandoms po proceduros, kai pakartotinai
i
Operacija
48 valandas prieš chirurgin
vertinus paaiškeja, kad inkstu funkcija normali.ę operaciją, kuri bus atliekama taikant bendrąją, spinalinę ar epidurinę
nejautr
pra
jei nustatoma, kad inkst
Vaikai ir paaugliai
Prieš pradedant gydym
Vienerius metus trukusi
ą, metformino hidrochlorido vartojimas turi buti nutrauktas. Gydymas turi buti atnaujintasejus ne mažiau kaip 48 valandoms nuo operacijos ar normalaus maitinimo pradžios ir tik tuo atveju,u veikla nesutrikusi.ą metforminu, reikia patvirtinti 2 tipo cukrinio diabeto diagnozę.u kontroliuojamu klinikiniu tyrimu metu buvo nustatyta, kad metforminas
i
specifiniais klausimais, n
gydom
Vaikai nuo 10 iki 12 met
takos augimui ir lytiniam brendimui neturejo, tačiau ilgalaikiu tyrimu duomenu, susijusiu su šiaisera Todel rekomenduojama rupestingai stebeti metformino itaką šiuo vaistuu vaiku, ypatingai prieš lytini brendimą, augimui ir brendimui.u
Kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose, kuri
15 vaik
12 met
10 ir 12 met
Kitos atsargumo priemon
Visi pacientai turi toliau laikytis dietos, kurios d
u metu buvo tiriami vaikai ir paaugliai, dalyvavo tiku nuo 10 iki 12 metu amžiaus. Nors metformino saugumas ir efektyvumas jaunesniems neguu vaikams nesiskyre nuo saugumo ir efektyvumo vyresniu vaiku amžiaus grupeje, vaikams tarpu amžiaus rekomenduojama ji skirti ypač atsargiai.eseka angliavandeniai tolygiai pasisavinami per visą
dien
Turi b
Vienas metforminas hipoglikemijos niekada nesukelia, ta
vartojamas kartu su insulinu arba sulfonilkarbamidais.
ą. Antsvori turintys pacientai turi laikytis jiems skirtos mažai kaloringos dietos.uti reguliariai atliekami iprasti diabeto stebejimo laboratoriniai tyrimai.čiau reikia buti ypač atsargiems, kai jis
4.5 S
ąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nepageidaujama s
Alkoholis
ąveika
U
atvejais:
- kai badaujama arba blogai maitinamasi;
- jei yra kepen
Alkoholio ar alkoholio turin
Jodo kontrastiniai preparatai
miai apsinuodijus alkoholiu padideja pieno rugšties acidozes išsivystymo rizika, ypač tokiaisu nepakankamumas.čiu vaistiniu preparatu reiketu vengti.
4
Jodo kontrastiniai preparatai, suleisti
prad
vartojimas turi b
kai atlikus inkst
DERINIAI, KURIUOS REIKIA VARTOTI YPA
Gliukokortikoidai (vartojami sistemiškai arba lokaliai),
hiperglikeminiu aktyvumu. Informuokite pacient
i kraujagysles, gali sukelti inkstu nepakankamumą. Del to galieti kauptis metforminas ir padideti pieno rugšties acidozes išsivystymo rizika. Metforminouti nutrauktas prieš tyrimą arba tyrimo metu ir atnaujintas po 48 valandu, bet tik po to,u funkcijos tyrimus paaiškes, kad rezultatai normalus.Č ATSARGIAIā2 agonistai ir diuretikai pasižymią ir dažniau matuokite gliukozes koncentraciją
kraujyje, ypa
vaistiniu preparatu ir nutrauk
AKF inhibitoriai gali sumažinti gliukoz
preparato nuo diabeto dozavim
vaistu.
č gydymo pradžioje. Jei butina, koreguokite vaisto nuo diabeto dozavimą, kai gydote kituę gydymą tuo kitu vaistiniu preparatu.es koncentraciją kraujyje. Jei butina, koreguokite vaistinioą, kai gydote kitu vaistiniu preparatu ir nutraukę gydymą tuo kitu
4.6 N
eštumo ir žindymo laikotarpis
Vartojimas n
Iki šiol joki
poveikio n
5.3 sk.).
Jei diabetu seganti moteris planuoja pastoti ar yra n
reguliuoti negalima, o kad su hiperglikemija susijusi
koncentracija kraujyje turi b
Vartojimas žindymo metu
Metforminas išskiriamas
tod
žindym
eštumo metuu tiesiogiai susijusiu epidemiologiniu duomenu nera. Tyrimai su gyvunais kenksmingoeštumui, embriono ir vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar vystymuisi po gimimo neparode (žr.eščia, gliukozes kiekio kraujyje metforminuu apsigimimu rizika butu kuo mažesne, gliukozesuti kiek imanoma artimesne fiziologinei ir reguliuojama vartojant insuliną.i žindančiu žiurkiu pieną. Panašiu duomenu, susijusiu su žmonemis, nera,el, atsižvelgiant i veikliosios medžiagos svarbą motinai, turi buti sprendžiama, ar nutrauktią, ar nutraukti vaisto vartojimą.
4.7 Poveikis geb
ejimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Gydymas vien metformino hidrochloridu hipoglikemijos nesukelia, tod
mechanizmus neveikia. Ta
metformin
repaglinidu).
el gebejimo vairuoti ar valdytičiau pacientą reikia ispeti del galimos hipoglikemijos, kuri gali išsivystytią vartojant kartu su kitais preparatais nuo diabeto (sulfanilkarbamidais, insulinu,
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Gydant Stadamet 1000 mg pl
Nepageidaujami reiškiniai suskirstyti pagal pasireiškim
(>1/100), nedažni (
atvejai.
Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Labai reti:
Pacientams, ilg
koncentracijos kraujo serume sumaž
pacientui pasireiškia megaloblastin
Labai reti:
Pieno r
atsargumo priemon
Nerv
Dažni:
evele dengtomis tabletemis gali pasireikšti nepageidaujamas poveikis.u dažnumą: labai dažni (> 1/10), dažni.1/1 000, <1/100), reti ( .1/10 000), labai reti (< 1/10 000), tarp ju pavieniaią laiką gydytiems metforminu, buvo nustatytas vitamino B12 absorbcijos irejimas. Rekomenduojama atsižvelgti i šias aplinkybes, jeigue anemija.ugšties acidoze (0,03 atvejo / 1000 pacientu per metus; žr. 4.4 sk. „Specialus ispejimai ires“).u sistemos sutrikimai
5
Skonio sutrikimas.
Virškinimo sistemos sutrikimai
Labai dažni:
Pykinimas, v
atsiranda pradedant gydym
sistemai išvengti, rekomenduojama metformin
valgio. L
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai reti:
Odos reakcijos - eritema, niež
Kepen
Atskiri atvejai: nenormal
praeina.
Publikuoti duomenys bei duomenys, gauti po vaisto pasirodymo rinkoje bei duomenys, gauti
kontroliuojam
gydomi vienerius metus, grup
sunkumu ir suaugusi
emimas, viduriavimas, pilvo skausmas ir apetito praradimas. Toks poveikis dažniausiaią ir paprastai praeina savaime. Kad butu galima tokio poveikio virškinimoą vartoti 2 arba 3 kartus per parą valgio metu arba poetai didinant dozę ši preparatą geriau toleruoja virškinimo sistema.ejimas, dilgeline.u ir tulžies sistemos sutrikimaius kepenu funkcijos tyrimu rodikliai arba hepatitas, kuris, nutraukus gydymą,u klinikiniu tyrimu metu (buvo tiriama nedidele, 10-16 metu amžiaus vaiku , kurie buvoe) parode, kad nepageidaujami reiškiniai tiek savo pobudžiu, tiek savou, ir vaiku grupese buvo panašus.
4.9 Perdozavimas
Pavartojus metformino dozi
u iki 85 g hipoglikemija neatsirado, tačiau tokiomis aplinkybemis išsivyste
pieno r
gali išsivystyti pieno r
gydoma ligonin
hemodializ
ugšties acidoze. Labai perdozavus metformino ar kartu susidarius kitiems rizikos veiksniamsugšties acidoze. Pieno rugšties acidoze yra pavojinga gyvybei bukle ir turi butieje. Pats efektyviausias budas pieno ručiai ir metforminui iš organizmo pašalinti yrae.
5. FARMAKOLOGIN
5.1 Farmakodinamin
ES SAVYBESes savybes
Geriamieji gliukoz
ATC kodas – A10BA02
Metforminas – tai biguanidas, kuris veikia kaip priemon
es kieki kraujyje mažinantys vaistai biguanidaie nuo hiperglikemijos, mažinanti bazini
gliukoz
tod
Manoma, kad yra trys metformino veikimo mechanizmai:
(1) slopindamas gliukoneogenez
(2) padidina raumen
periferiniuose audiniuose;
(3) sul
Metforminas, veikdamas glikogeno sintaz
Metforminas didina vis
Žmogaus organizme, nepriklausomai nuo to, koki
metforminas teigiamai veikia lipid
doz
bendr
es kieki kraujyje ir gliukozes kieki kraujyje po valgio. Jis nestimuliuoja insulino sekrecijos,el nesukelia hipoglikemijos.ę ir glikogenolizę mažina gliukozes gaminimąsi kepenyse;u jautrumą insulinui, todel pagereja gliukozes pasisavinimas ir naudojimasetina gliukozes absorbciją iš virškinamojo trakto.ę, stimuliuoja viduląstelinę glikogeno sintezę.u iki šiol žinomu tipu membraniniu gliukozes nešikliu (GLUTs) pajegumą.ą itaką jis daro gliukozes koncentracijai kraujyje,u metabolizmą. Tai buvo irodyta skiriant metforminą gydomosiomisemis kontroliuojamu, vidutines trukmes ir ilgu klinikiniu tyrimu metu: metforminas sumažinaą cholesterolio, MTL cholesterolio ir trigliceridu koncentraciją.
6
Klinikinis efektyvumas
Atlikus prospektyvin
gliukoz
teigiamas poveikis.
Analizuojant metformin
nes
i randomizuotą tyrimą (UKPDS), kurio metu buvo aktyviai kontroliuojamaes koncentracija pacientams, sergantiems II tipo cukriniu diabetu, buvo nustatytas ilgalaikisą vartojusiu antsvori turinčiu pacientu, kuriems gydymas vien tik dieta buvoekmingas, tyrimo rezultatus buvo konstatuotas:
-
metformino grup
gydoma vien dieta (43,3 atvejo / 1000 pacient
kuriose buvo gydoma sulfonilkarbamidais arba insulinu (40,1 atvejo / 1000 pacient
(p=0,0034);
reikšmingas bet kurios diabeto sukeltos komplikacijos absoliučios rizikos sumažejimaseje (29,8 atvejo / 1000 pacientu per metus), palyginus su grupe, kurioje buvou per metus) (p=0,0023), ir palyginti su grupemis,u per metus)
-
grup
dieta – 12,7 atvejo / 1000 pacient
reikšmingas su diabetu susijusios absoliučios mirtingumo rizikos sumažejimas: metforminoeje – 7,5 atvejo / 1000 pacientu per metus, palyginti su grupe, kurioje buvo gydoma vienu per metus (p=0,017);
-
13,5 atvejo / 1000 pacient
20,6 atvejo / 1000 pacient
sulfonilkarbamidais arba insulinu – 18,9 atvejo / 1000 pacient
reikšmingas absoliučios bendrojo mirtingumo rizikos sumažejimas: metformino grupeje –u per metus, palyginti su grupe, kurioje buvo gydoma vien dieta –u per metus (p=0,011), ir palyginti su grupe, kurioje buvo gydomau per metus (p=0,021);
-
11 atvej
18 atvej
Gydym
reikšmingas absoliučios miokardo infarkto rizikos sumažejimas: metformino grupeje –u/1000 pacientu per metus, palyginti su grupe, kurioje buvo gydoma vien dieta –u / 1000 pacientu per metus (p=0,01).ą metforminu (kaip antro pasirinkimo priemone) derinant su sulfonilkarbamidais, privalumu
palyginus klinikinius rezultatus pasteb
Atrinktiems pacientams, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, buvo skiriamas gydymas metformino ir
insulino deriniu, ta
Duomenys, gauti kontroliuojam
vaik
eta nebuvo.čiau tokio gydymo privalumu nenustatyta.u klinikiniu tyrimu metu (buvo tiriama nedidele, 10-16 metu amžiausu, kurie buvo gydomi vienerius metus, grupe) parode, kad atsakas i glikemijos kontrolę vaiku
grup
eje buvo panašus i atsaką suaugusiu grupeje.
5.2 Farmakokinetin
es savybes
Absorbcija
Pavartojus metformino doz
metformino pl
Po doz
Skiriant metformino
absorbcijos farmakokinetika yra netiesin
Vartojant rekomenduojamas dozes
48 valand
Kontroliuojam
vartojant maksimalias dozes neviršijo 4 µg/ml.
Maistas šiek tiek sul
hidrochlorido doz
25 % AUC (ploto po kreive) sumaž
plazmoje buvo 35 min. ilgesnis. Ši
Pasiskirstymas
Jungimasis su plazmos baltymais nereikšmingas. Dalis metformino patenka
koncentracija kraujyje yra žemesn
ę per os, Tmax yra 2,5 valandos. Absoliutus 500 mg arba 850 mgevele dengtos tabletes biologinis prieinamumas sveikiems asmenims yra apie 50–60 %.es, pavartotos per os, neabsorbuota išmatose aptikta frakcija sudare 20–30 % pavartotos dozes.per os absorbcija yra isotinamoji ir nebaigta. Tai rodo, kad metforminoe.iprastu grafiku pastovi koncentracija plazmoje pasiekiama po 24–u ir yra mažesne kaip 1 µg/ml.uju klinikiniu tyrimu metu maksimali metformino koncentracija plazmoje (Cmax) netetina metformino absorbciją ir sumažina jos laipsni: po 850 mg metforminoes suvartojimo buvo konstatuota 40 % žemesne maksimali koncentracija plazmoje,ejimas, o laikas, per kuri buvo pasiekiama maksimali koncentracijau duomenu klinikine reikšme nežinoma.i eritrocitus. Maksimalie negu maksimali koncentracija plazmoje ir atsiranda maždaug tuo
7
pa
(V
Metabolizmas
Metforminas išskiriamas
metabolit
Eliminacija
Metformino inkst
čiu metu. Manoma, kad eritrocitai – tai antrasis pasiskirstymo skyrius. Vidutinis pasiskirstymo turisd) – nuo 63 iki 276 l.i šlapimą nepakitęs. Žmogaus organizme nebuvo aptikta jokiu metforminou.u klirensas – >400 ml/min, ir tai rodo, kad metforminas šalinamas glomerulu
filtracijos ir kanal
apie 6,5 valandos. Kai inkst
kiekio augimui, o pusin
padid
Farmakokinetin
Vienkartin
farmakokinetikos pob
Kartotini
metformino hidrochlorido BID dozi
eliu sekrecijos budu. Išgerus vaisto dozę galutinis pusines eliminacijos laikas bunau funkcija buna sutrikusi, inkstu klirensas leteja proporcingai kreatininoes eliminacijos laikas pailgeja, todel metformino koncentracija plazmojeeja.es savybes vaiku organizmuose:es dozes tyrimas: Pavartojus vienkartinę 500 mg metformino hidrochlorido dozę,udis vaiku organizmuose buvo panašus i sveiku suaugusiuju.u doziu tyrimas: Duomenys apsiriboja vieno tyrimo rezultatais. Po kartotiniu 500 mgu (buvo vartojama 7 dienas, du kartus per parą) pacientu vaiku
plazmoje maksimali koncentracija (C
sergan
atitinkamais rodikliais, buvo mažesn
kontrole, yra individualiai titruojama, klinikin
max) bei sistemine ekspozicija (AUC0-t), palyginus su diabetučiu suaugusiu pacientu, kurie 14 paru gavo kartotines 500 mg BID (du kartus per parą) dozes,e maždaug 33 % ir 40 %. Kadangi doze, remiantis glikemijose šiu duomenu reikšme yra nedidele.
5.3 Ikiklinikini
u saugumo tyrimu duomenys
I
kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrim
pavojaus žmogui preparatas nekelia.
prastiniu ikiklinikiniu farmakologiniu saugumo, toksinio kartotiniu doziu poveikio, genotoksinio beiu duomenimis, specifinio
6. FARMACIN
6.1 Pagalbini
E INFORMACIJAu medžiagu sąrašas
Hipromelioz
e
Makrogolis 6000
Magnio Stearatas
Povidonas K25
Titano Dioksidas (E171).
6.2 Nesuderinamumas
Duomenys neb
utini.
6.3 Tinkamumo laikas
3 metai.
6.4 Specialios laikymo s
ąlygos
Šiam vaistiniam preparatui speciali
u laikymo sąlygu nereikia.
6.5 Pakuot
e ir jos turinys
Pakuot
arba PVC/PVDC-aliuminio lizdinin
es po 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 200 ir 600 plevele dengtu tablečiu PVC-aliuminioese plokštelese.
8
Gali b
uti tiekiamos ne visu dydžiu pakuotes.
7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TUR
ETOJAS
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Vokietija
8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
N30 - LT/1/05/0333/001
N50 - LT/1/05/0333/002
N100 - LT/1/05/0333/003
N120 - LT/1/05/0333/004
N15 - LT/1/05/0333/005
N20 - LT/1/05/0333/006
N60 - LT/1/05/0333/007
N90 - LT/1/05/0333/008
N150 - LT/1/05/0333/009
N200 - LT/1/05/0333/010

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7