Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   

TORVACARD 10MG COAT. TAB. N30

Vaistai
  Gamintojas:
ZENTIVA A.S

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
TORVACARD 10 mg pl
TORVACARD 20 mg pl
TORVACARD 40 mg pl
evele dengtos tabletesevele dengtos tabletesevele dengtos tabletes
2. KOKYBIN
E IR KIEKYBINE SUDETIS
TORVACARD 10 mg pl
10 mg atorvastatino).
TORVACARD 20 mg pl
20 mg atorvastatino).
TORVACARD 40 mg pl
40 mg atorvastatino).
Pagalbin
evele dengtoje tableteje yra 10,34 mg atorvastatino kalcio druskos (atitinkaevele dengtoje tableteje yra 20,68 mg atorvastatino kalcio druskos (atitinkaevele dengtoje tableteje yra 41,33 mg atorvastatino kalcio druskos (atitinkaes medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3. VAISTO FORMA
Pl
TORVACARD 10 mg pl
TORVACARD 20 mg pl
TORVACARD 40 mg pl
evele dengtos tabletes.evele dengtos tabletes yra baltos ar beveik baltos, ovalios, abipus išgaubtos.evele dengtos tabletes yra baltos ar beveik baltos, ovalios, abipus išgaubtos.evele dengtos tabletes yra baltos ar beveik baltos, ovalios, abipus išgaubtos
4. KLINIKIN
4.1 Terapin
E INFORMACIJAes indikacijos
Atorvastatinas skiriamas kartu su dieta gydyti pacientus, sergan
čius pirmine hipercholesterolemija,
i
(atitinkan
kitomis nefarmakologin
Atorvastatinas taip pat skiriamas pacientams, sergantiems homozigotine šeimine
hipercholesterolemija, kaip pagalbin
(pvz., MTL afereze) arba tuo atveju, jeigu kiti gydymo b
skaitant šeimine hipercholesterolemija (heterozigotine forma) arba mišria hiperlipidemijačią II a arba II b tipą pagal Fredricksono klasifikaciją) tuo atveju, jeigu gydymas dieta arbaemis priemonemis yra nepakankamai veiksmingas.e terapija kartu su kitais lipidu kieki kraujyje mažinančiais budaisudai negalimi.
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Prieš pradedant gydyti TORVACARD tablet
cholesterolio turin
vartojama 10 mg atorvastatino doz
emis, reikia rekomenduoti pacientui iprastinę mažaičią dietą. Pacientas jos turi laikytis ir gydant TORVACARD. Dažnai pradžiojee, kuri geriama vieną kartą per parą. Doze tikslinama, atsižvelgiant i
tai, kokia MTL cholesterolio koncentracija kraujyje prieš gydym
cholesterolio koncentracija, kaip paciento organizmas reaguoja
savait
Preparat
ą, kokia pageidaujama MTLi vaistą. Dozę galima keisti kas 4es arba dar rečiau. Didžiausia doze — 80 mg atorvastatino, geriama vieną kartą per parą.ą galima gerti bet kuriuo paros metu, valgant arba nevalgius.
Pirmin
e hipercholesterolemija ir mišri hiperlipidemija
2
Daugumai pacient
pastebimas po 2 savai
organizmo reakcija išlieka tokia pat.
Pacient
u pakanka vartoti 10 mg TORVACARD kartą per parą. Gydomasis poveikisčiu, o stipriausias — paprastai buna po 4 savaičiu. Preparato vartojant ilgai,u, sergančiu išemine širdies liga, bei tu žmoniu, kuriems del išemijos yra didesne komplikaciju
pasireiškimo galimyb
< 115 mg/dl), bendro cholesterolio kiek
Adaptuota pagal “
Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention” in
Atherosclerosis
e, gydymo tikslas yra sumažinti MTL cholesterolio kieki iki < 3 mmol/l (t. y.,i - iki < 5 mmol/l (t. y., < 190 mg/dl).Prevention of coronary heart disease in clinical practice: Recommendation of the140 (1998) 199-270.
Heterozigotin
e šeimine hipercholesterolemija
Pradžioje reikia gerti po 10 mg TORVACARD per par
didinama kas 4 savait
arba kartu su 40 mg atorvastatino doze skirti tulžies r
ą. Paros doze, atsižvelgiant i paciento buklę,es iki 40 mg. Po to paros dozę galima arba didinti iki didžiausios, t. y., 80 mg,ugštis surišančiu preparatu.
Homozigotin
e šeimine hipercholesterolemija
Tyrime dalyvavo 64 pacientai ir 46 tyrime dalyvavusi
Pastar
par
Homozigotine šeimine hipercholesterolemija sergantiems ligoniams atorvastatino paros doz
80 mg. Atorvastatinu papildomai reikia gydyti kartu taikant ir kitokius lipid
mažinan
negalimi, galima gydyti vien atorvastatinu.
u žmoniu organizme nustatyti MTL receptoriai.uju kraujyje MTL cholesterolio kiekis sumažejo vidutiniškai 21 %. Tyrimo metu pacientai perą vartojo ne didesnę kaip 80 mg atorvastatino dozę.e yra 10-u kieki kraujyječius gydymo budus (pvz., MTL aferezę), tačiau tuo atveju, jeigu pastarieji gydymo budai
Pacientai, sergantys inkst
u nepakankamumu
Inkst
nedaro, tod
u liga TORVACARD koncentracijai kraujo plazmoje ir jo poveikiui i lipidu kieki kraujyje itakosel inkstu ligomis sergantiems pacientams dozes keisti nereikia.
Senyvi pacientai
Veiksmingumas ir efektyvumas, vaisto vartojant rekomenduojamomis doz
met
emis, vyresniems nei 70u žmonems, yra toks pat kaip jaunesniems.
Vaikai
Vaik
dislipidemija, pvz., homozigotine šeimine hipercholesterolemija. Vaikus gydyti gali tik patyr
specialistas. Vaikams rekomenduojama pradin
iki 80 mg, atsižvelgiant
amžiaus vaik
u gydymo atorvastatinu patirtis yra maža, nes nedaug 4 - 17 metu pacientu, sergančiu sunkiaęse atorvastatino paros doze yra 10 mg. Ją galima didintii sukeliamą poveiki ir toleravimą. Kokią itaką medikamentas daro tokiou ir paaugliu vystymuisi, netirta.
Pacientai, sergantys kepen
u nepakankamumu
Pacientams, kuriems vidutiniškai ar smarkiai sutrikusi kepen
poveikis lieka nepakit
koncentracija (C
gydyti pacientus, kurie vartoja didesnius kiekius alkoholio ir/ar sirgo kepen
u veikla, atorvastatino gydomasisęs, bet vaistinio preparato ekspozicija organizme labai padideja. Maksimalimax) padideja iki 16 kartu ir AUC (0-24) apytiksliai 11 kartu. Todel reikia atsargiaiu ligomis.
4.3 Kontraindikacijos
3
TORVACARD draudžiama vartoti:
- kai yra padid
- kai yra aktyvi kepen
daugiau kaip 3 kartus nei didžiausia leistina norma;
- kai yra miopatija;
- n
- žindymo laikotarpiu,
- moterims vaisingumo laikotarpiu, nenaudojan
ejęs jautrumas bet kuriai sudedamajai šio vaistinio preparato medžiagai;u liga arba del neaiškios priežasties transaminaziu kiekis serume padidejęseštumo metu;čioms veiksmingu kontracepcijos priemoniu.
4.4 Special
us ispejimai ir atsargumo priemones
Poveikis kepenims
Prieš gydym
metu. Pacientams, kuriems atsiranda bet koks kepen
reikia atlikti kepen
sekti tol, kol ji sunormal
didžiausia leistina norma ir toks išsilaiko, rekomenduojama mažinti TORVACARD doz
nutraukti gydym
Pacientus, kurie vartoja daug alkoholio ir/ar sirgo kepen
atsargiai.
ą atorvastatinu reikia ištirti kepenu funkciją ir reguliariai stebeti kepenu veiklą gydymou pažeidimui budingas požymis ar simptomas,u tyrimus. Pacientus, kuriu kraujyje transaminaziu koncentracija padidejusi, reikiaes. Jeigu transaminaziu kiekis kraujyje padideja daugiau negu tris kartus neię arbaą šiuo preparatu.u ligomis, TORVACARD gydyti reikia labai
Poveikis skeleto raumenims
Retai, kaip ir kiti HMG CoA reduktaz
sukelti mialgij
es inhibitoriai, atorvastatinas gali veikti griaučiu raumenis irą, miozitą ar miopatiją, galinčią progresuoti i rabdomiolizę, t. y., i gyvybei pavojingą
b
uklę, pasireiškiančią dideliu kreatino fosfokinazes (KFK) kiekio padidejimu (10 ir daugiau kartu
viršijan
čiu didžiausią leistiną kieki), mioglobinemija ir mioglobinurija, galinčia sukelti inkstu
nepakankamum
Nekomplikuota mialgija, taip pat m
TORAVACRD turi b
arba diagnozuojama ar
požymiai, b
ą.ešlungis pasireiške pacientams, gydytiems atorvastatinu. Gydymasuti nutrauktas jeigu reikšmingai padideja kreatino fosfokinazes kiekis (KFK)itariama miopatija. Pacientams, kuriems pasireiške miopatijos simptomai arutina stebeti kreatino fosfokinazes aktyvumą.
Prieš pradedant gydym
ą
Atorvastatin
ą atsargiai reikia skirti pacientams, kuriems yra polinki i rabdomiolizę apsprendžiančiu
veiksni
Prieš gydym
u.ą statinais, kreatino fosfokinazes aktyvumas turi buti nustatomas:
kai yra inkstu pažeidimas;
kai yra hipotireoze;
kai pacientas ar jo artimi giminaičiai sirgo paveldimomis griaučiu raumenu ligomis;
raumenu toksinis pakenkimas vartojus statinus ar fibratus;
kai yra buvęs kepenu pažeidimas ir/ar piktnaudžiaujama alkoholiu;
pacientams, vyresniems kaip 70 metu, tyrimu reikalingumą reikia apsvarstyti atsižvelgiant i
polinkio
Šiais atvejais reikia
pacient
Jei kreatino fosfokinaz
gydymo neprad
i rabdomiolizę buvimą.ivertinti galimą riziką ir klinikinę naudą, gydymo metu butina atidžiai stebetią.es aktyvumas ženkliai padidejęs (> 5 kartu), lyginant su iprastu aktyvumu,eti.
Kreatino fosfokinaz
es aktyvumo nustatymas
4
Kreatino fosfokinaz
priežastims, d
es aktyvumo negalima nustatineti po didelio fizinio kruvio arba esant kitomsel kuriu gali padideti kreatino fosfokinazes aktyvumas, nes tada sudetinga teisingai
i
tyrimus reikia kartoti po 5-7 dien
vertinti gautus duomenis. Jei nustatomas padidejęs (> 5 kartu) kreatino fosfokinazes aktyvumas,u, kad butu patvirtinti gauti rezultatai.
Gydymo metu
ypa
Pacientai privalo tuoj pat informuoti gydytoją apie raumenu skausmą, mešlungi ar silpnumą,č jei kartu pasireiškia nuovargis ir karščiuojama.
fosfokinaz
gydym
Jei šie simptomai atsiranda gydant atorvastatinu, pacientui reikia nustatyti kreatinoes aktyvumą. Jei kreatino fosfokinazes aktyvumas reikšmingai padidejęs, reikiaą atorvastatinu nutraukti.
nutraukti, nors kreatino fosfokinaz
Jei pasireiškia sunkus skeleto raumenu simptomai ir jie sukelia nepatogumu, gydymą reikiaes aktyvumas ir nepadidejęs iki 5 kartu.
atorvastatino ar kit
Jei simptomai išnyko ir kreatinino fosfokinazes aktyvumas normalizavosi, spręsti del tolesniou statinu vartojimo, mažinant dozę ir toliau atidžiai stebint paciento buklę.
aktyvumas (>10 kart
rabdomioliz
Gydant statinais, rabdomioliz
Gydymą atorvastatinu butina nutraukti, jei reikšmingai padideja kreatino fosfokinazesu viršija didžiausią leistiną aktyvumą) ar diagnozuota arba itariamae.es pasireiškimo rizika yra didesne, kai kartu vartojama tam tikru
medikament
niacino, gemfibrozilio, fibrat
TORVACARD table
u: ciklosporino, eritromicino, klaritromicino, itrakonazolo, ketokonazolo, nefazodono,u ar ŽIV proteazes inhibitoriu (žr. 4.5 ir 4.8 sk.).čiu sudetyje yra laktozes, todel pacientai, kuriems yra galaktozes netoleravimas,
Lapp
vartoti negali.
laktazes trukumas ar gliukozes-galaktozes malabsorbcijos sindromas, šio vaistinio preparato
4.5 S
ąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Miopatijos pavojus vartojant statinus yra didesnis, kai kartu vartojama ciklosporin
makrolid
rabdomioliz
apsvarstyti gydymo kartu šiais preparatais naud
u, fibratu,u, priešgrybeliniu azolo dariniu arba nikotino rugšties dariniu (niacino), dažniau pasireiškiae kartu su inkstu fukcijos pakenkimu, kuris yra mioglobinurijos pasekme. Butinaą ir galimą riziką (žr. 4.4 sk.).
Citochromo P 450 3A4 inhibitoriai.
vartojant kartu su citochromo P 450 3A4 inhibitoriais (ciklosporinu, makrolid
Atorvastatiną metabolizuoja citochromas P 450 3A4. Jou grupes antibiotikais,
i
skaitant eritromiciną ir klaritromiciną, nefazodoną, azolo grupes priešgrybeliniais preparatais,
i
vartojamo atorvastatino koncentracij
skaitant itrakonazolą, ŽIV proteazes inhibitoriais), galima sąveika. Mineti vaistai gali didinti kartuą kraujyje, vadinasi, taip gydyti butina itin atsargiai (žr. 4.4 sk.).
P-glikoproteino inhibitoriai
inhibitoriai (pvz., ciklosporinas) gali padidinti biologin
. Atorvastatinas ir jo metabolitai yra P-glikoproteino substratai. Pglikoproteinoi atorvastatino prieinamumą.
Eritromicinas, klaritromicinas
. Ligoniu, vartojusiu po 10 mg atorvastatino kartą per parą ir žinomu
citochromo P 450 3A4 inhibitori
kartus per par
u eritromicino (4 kartus per parą po 500 mg) arba klaritromicino (2ą po 500 mg), kraujyje padidejo atorvastatino koncentracija. Didžiausią koncentraciją
kraujyje (C
80 %.
max) ir plotą po koncentracijos kreive (AUC) klaritromicinas padidino atitinkamai 56 % ir
Itrakonazolas
po koncentracijos kreive (AUC) padid
. Vartojant po 40 mg atorvastatino ir 200 mg itrakonazolo per parą, atorvastatino plotasejo 3 kartus.
Proteazi
citochrom
u inhibitoriai. Vartojant atorvastatino ir proteaziu inhibitoriu (žinoma, jog jie slopinaą P 450 3A4), padidejo atorvastatino koncentracija kraujyje.
Greipfrut
d
5
240 ml greipfrut
AUC sumaž
1,2 litro per par
frakcijos (atorvastatino ir metabolit
greipfrut
u sultys. Šiose sultyse yra viena ar daugiau medžiagu, slopinančiu CYP 3A4 fermentus irel to galinčiu didinti ju metabolizuojamu vaistiniu preparatu koncentraciją kraujo plazmoje. Išgerusu sulčiu, atorvastatino AUC padideja 37 %, o veiklaus jo metabolito ortohidroksimetabolitoeja 20,4 %, tačiau didelis greipfrutu sulčiu kiekis (gerus 5 paras daugiau kaipą) atorvastatino AUC padidino 2,5 karto, veiklios HMG CoA reduktazę slopinančiosu) AUC – 1,3 karto. Vadinasi, vartojant atorvastatino, daugu sulčiu gerti nerekomenduojama.
Citochromo P 450 3A4 induktoriai
P 450 3A4 induktoriai (pvz., rifampicinas ir fenitoinas), nežinoma. Atorvastatino s
izofermento substratais irgi nežinoma, ta
atorvastatinu vartoti medikament
aritmijos,
. Kokią itaką atorvastatino farmakokinetikai daro citochromoąveika su kitais šiočiau apie jos galimybę reikia prisiminti skiriant kartu suu, kuriu terapinis indeksas mažas, pvz., III klases vaistu nuo širdiesiskaitant amiodaroną.
Kiti kartu vartojami vaistai
Gemofibrozilis/fibratai.
vaistas vartojamas kartu su fibratais. Pagal tyrim
atorvastatino metabolizm
kraujo plazmoje (žr. 4.4 sk.).
Atorvastatino sukeltos miopatijos pasireiškimo galimybe didesne, jei šisu in vitro rezultatus, gemifibrozilis slopinaą glikoronidizacijos budu. Todel gali padideti atorvastatino koncentracija
Digoksinas
pusiausvyrin
paros doze, koncentracija kraujo plazmoje padid
d
digoksino vartojan
. Vartojant digoksino kartotines dozes kartu su atorvastatino 10 mg paros doze, digoksinoe koncentracija kraujo plazmoje nekito. Tačiau vartojant kartu su atorvastatino 80 mgejo maždaug 20 %. Manoma, jog tokia sąveika galimael membranoje esančio pernešančiojo baltymo, P-glikoproteino, aktyvumo slopinimo. Kartučius pacientus butina atidžiai sekti.
Geriamieji kontraceptikai
b
. Atorvastatino vartojant kartu su geriamaisiais kontraceptikais, kraujyjeuna didesne noretindrono ir etinilestradiolio koncentracija. Tai reikia prisiminti parenkant geriamuju
kontraceptik
u dozę.
Kolestipolis
kraujo plazmoje buvo maždaug 25 % mažesn
vartojant kiekvieno medikamento atskirai.
. Atorvastatino vartojant kartu su kolestipoliu, atorvastatino ir jo metabolitu koncentracijae, tačiau poveikis lipidams buvo stipresnis, negu
Antacidiniai preparatai
magnio ir aliuminio hidroksido, atorvastatino ir jo veikli
buvo 35 % mažesn
. Atorvastatino vartojant kartu su geriamąją antacidine suspensija, kurioje yrau metabolitu koncentracija kraujo plazmojee, tačiau del to MTL cholesterolio kiekio mažejimas kraujyje nekito.
Varfarinas
protrombino laikas, ta
varfarino vartojan
. Atorvastatino vartojant kartu su varfarinu, pirmas dienas šiek tiek sutrumpejočiau per 15 gydymo paru jis sunormaleja. Vis delto atorvastatinu gydomus irčius pacientus reikia atidžiai sekti.
Fenazonas
kito pastarojo medikamento klirensas.
. Kartotines atorvastatino dozes vartojant kartu su fenazonu, šiek tiek arba nepastebimai
Cimetidinas
. Tyrimu metu cimetidino ir atorvastatino sąveikos nepastebeta.
Amlodipinas
medikamento farmakokinetika nekinta, kai kraujo plazmoje b
. Pacientu, vartojančiu 10 mg amlodipino ir 80 mg atorvastatino, organizme pastarojouna nusistovejusi abieju vaistu
pusiausvyrin
e koncentracija.
Kiti vaistiniai preparatai
Klinikini
mažinan
u tyrimu metu atorvastatiną vartojant kartu su antihipertenziniais ar cukraus kieki kraujyječiais preparatais, sąveikos su minetu grupiu vaistais nepastebeta.
4.6 N
eštumo ir žindymo laikotarpis
6
Atorvastatino draudžiama vartoti n
veiksmingomis kontracepcijos priemon
pakankamai
Tyrim
vaisiaus vystym
eštumo ir žindymo metu. Vaisingo amžiaus moterys turi naudotisemis. Atorvastatino vartojimo saugumas neštumo metu nerairodytas.u su gyvunais metu irodyta, kad HMG-CoA reduktazes inhibitoriai gali paveikti embriono irąsi. Žiurkiu, kurios vaikingumo laikotarpiu gavo didesnę dozę už klinikoje vartojamą
20 mg/kg k
Žiurki
Nežinoma, ar šio preparato ir jo metabolit
uno svorio paros dozę, atsivesti jaunikliai vystesi liau, ju išgyveno mažiau.u kraujo plazmoje ir piene atorvastatino bei veikliu jo metabolitu koncentracija buvo panaši.u patenka i žindyves pieną.
4.7 Poveikis geb
ejimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Gautoje informacijoje apie nepageidaujam
ą vaisto poveiki nera duomenu, kad atorvastatinas mažintu
budrum
ą vairuojant ar valdant mechanizmus.
4.8 Nepageidaujamas poveikis
Mažiau kaip 2% pacient
gydymu medikamentais, kuri
Dažniausias nepageidaujamas poveikis yra virškinimo trakto sutrikimai,
u pasitrauke iš klinikiniu tyrimu del nepageidaujamo poveikio, susijusio suu sudetyje yra atorvastatino.iskaitant viduriu užkietejimą
ir p
Sutrikim
(> 1/10000, < 1/1000), labai reti (< 1/10000).
utimą, dispepsiją, pilvo skausmą. Toks poveikis tolesnio gydymo metu paprastai išnyksta.u dažnis vertinamas taip: dažni (> 1/100, < 1/10); nedažni (> 1/1000, < 1/100), reti
Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni: viduri
Nedažni: anoreksija, v
u užkietejimas ir putimas, dispepsija, pykinimas, viduriavimas.emimas.
Kraujo ir limfos sistemos sutrikimai
Nedažni: trombocitopenija.
Imunin
es sistemos sutrikimai
Dažni: alergin
Labai reti: anafilaksija.
e reakcija.
Endokrinin
es sistemos sutrikimai
Nedažni: alopecija, hiperglikemija, hipoglikemija, pankreatitas.
Psichikos sutrikimai
Dažni: nemiga.
Nedažni: amnezija.
Nerv
u sistemos sutrikimai
Dažni: galvos skausmas ir svaigimas, parestezija,.
Nedažni: periferin
e neuropatija.
Kepen
u ir tulžies sistemos sutrikimai
Reti: hepatitas, cholestazin
e gelta.
Odos ir jos pried
u sutrikimai
Dažni: odos išb
Nedažni: dilg
Labai reti: angioneurozin
Džonsono sindrom
7
erimas, niežulys.eline.e edema, puslinis išberimas (iskaitant daugiaformę eritemą, Stivenso irą bei toksinę epidermolizę).
Griau
čiu ir raumenu sistemos, jungiamojo audinio sutrikimai
Dažni: mialgija, artralgija.
Nedažni: miopatija.
Reti: miozitas, rabdomioliz
e.
Reprodukcin
es sistemos sutrikimai
Nedažni: impotencija.
Bendrieji sutrikimai
Dažni: astenija, kr
Nedažni: nuovargis, k
utines ar nugaros skausmas, periferine edema.uno svorio padidejimas.
Tyrim
u duomenys
Kai kuri
serume padid
gydymo d
kraujo serume (> 3 kartus didesnis už didžiausi
gydyt
Serume kreatino fosfokinaz
u atorvastatino, kaip ir kitokiu HMG-CoA reduktazes inhibitoriu, vartojančiu žmoniu kraujoejo transaminaziu aktyvumas. Paprastai padidejimas budavo nedidelis ir trumpalaikis,el jo nutraukti nereikedavo. Klinikai reikšmingas transaminaziu aktyvumo padidejimasą leistiną kieki) pasireiške tik 0,8 % atorvastatinuu pacientu. Jis priklause nuo dozes ir buvo laikinas.es aktyvumas tapo daugiau negu 3 kartus didesnis už didžiausią leistiną
kiek
Aktyvumas didesnis nei 10 kart
i 2,5 % atorvastatino, kaip ir kitokiu HMG-CoA reduktazes inhibitoriu, vartojusiu pacientu.u už didžiausią leistiną aktyvumą buvo 0,4% pacientu, vartojusiu
atorvastatino. 0,1 % ši
raumen
u pacientu dar pasireiške mialgija, padidejęs jautrumas prisilietimams arbau silpnumas (žr. 4.4 skyriu).
4.9 Perdozavimas
Specifinio gydymo, perdozavus atorvastatino, n
jeigu reikia, palaikomasis gydymas. Reikia tirti kepen
Daug veikliosios medžiagos jungiasi prie kraujo baltym
skatinimui didesn
era. Preparato perdozavus, skiriamas simptominis ir,u funkciją, nustatyti KFK kieki kraujo serume.u, todel hemodialize atorvastatino šalinimoes itakos neturi.
5. FARMAKOLOGIN
5.1 Farmakodinamin
ES SAVYBESes savybes
Farmakoterapin
ATC kodas – C10AA05
Atorvastatinas selektyviai konkurenciniu b
katalizuoja HMG-CoA virtim
pirmin
cholesterolis inkorporuojami
kartu su juo patenka
svarb
Atorvastatinas mažina cholesterolio ir lipoprotein
HMG-CoA reduktaz
medikamentas kepen
MTL ir daugiau j
Atorvastatinas mažina MTL sintez
receptori
Medikamentas pacient
8
MTL-cholesterolio kiek
paprastai yra neveiksmingi.
Tiriant poveikio priklausomum
cholesterolio (30 – 46 %), MTL cholesterolio (41 – 61 %), apolipoproteino B (34 – 50 %) ir
triglicerid
poveikis b
nešeimine hipercholesterolemija ar mišria hiperlipidemija, taip pat ir žmon
insulino nepriklausomu cukriniu diabetu.
e grupe – lipidu kieki kraujyje mažinantys vaistai.udu slopina HMG-CoA reduktazę. Šis fermentasą iš 3-hidroksi-3-metil-gliutaril-kofermento A i mevalonatą, t. y.,ę medžiagą, iš kurios gaminami steroliai, iskaitant cholesteroli. Kepenyse trigliceridai iri labai mažo tankio lipoproteinus (LMTL), kurie išskiriami i kraują iri periferinius audinius. MTL sintetinami iš LMTL. MTL katabolizmui labiausiaius MTL receptoriai, kuriu trauka šiems lipoproteinams yra didele.u koncentraciją kraujo serume, kadangi slopinaes aktyvumą ir del to mažeja cholesterolio biosinteze kepenyse, be to,u ląsteliu paviršiuje didina MTL receptoriu kieki, todel i jas patenka daugiau

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7